Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจุบันมีองค์กรจากหลากหลายภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทำให้องค์กรจากหลากหลายภาคส่วนให้ความสำคัญกับการให้โอกาสในการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในภาควิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในภาควิชาการเพื่อบรรลุ SDGs อย่างบูรณาการ

เราได้ทำการคัดเลือกข้อมูลโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ในภาควิชาการจากทั่วโลกที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในประเทศไทยมาแบ่งปัน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักวิจัยที่กำลังมองหาโอกาสในการขับเคลื่อนการบรรลุ SDGs บูรณาการผ่านงานวิจัยเพื่อให้สามารถเติมเต็มช่องว่างของฐานการขับเคลื่อน SDGsที่ต้องอาศัยการเติมเต็มด้วยองค์ความรู้ผ่านงานวิจัย

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI for SDG Research) ในธีมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย ดังนี้

 • 1. Research proposal on a systematic review of the effects of education on ecological transitions, AFD

แหล่งทุน : AFD

รายละเอียดทุน : AFD ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อทบทวนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา โดยมุ่งเน้นเฉพาะที่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยประเด็นข้อเสนอการวิจัยจะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาดังต่อไปนี้

 • ผลกระทบของการศึกษาการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การปกป้องและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  โดยจะรวบรวม สังเคราะห์ และประเมินหลักฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ และระบุช่องว่างความรู้หลักและการดำเนินการสำหรับโครงการพัฒนา

งบประมาณ : 100,000-500,000 USD

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 18 พฤศจิกายน 2022

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม : https://www.afd.fr/en/call-expressions-interest-research-systematic-review-education-ecological-transitions

 • 2. ALZ Discovery Grant Program, Alzheimer’s Association

แหล่งทุน : ALZ Discovery Grant Program

รายละเอียด : ให้ทุนสนับสนุนโครงการที่ใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลที่มีอยู่ผ่านทาง MODEL-AD AD Knowledge Portal หรือทรัพยากรที่พัฒนาโดยศูนย์ MODEL-AD และแบบจำลองสัตว์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่ในห้องปฏิบัติการ Jackson Laboratory สำหรับข้อเสนอการวิจัยใหม่ความท้าทายในความสามารถในการแปลการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานสำหรับการดูแลภาวะสมองเสื่อม

งบประมาณ : 100,000-500,000 USD

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 18 พฤศจิกายน 2022

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม : https://www.alz.org/research/for_researchers/grants/types-of-grants/discovery-grant-program

 • 3. PAD – Antivirals for Pandemic Influenza – Request For Proposals 2022/2023, Novo Nordisk Foundation

รายละเอียด : Novo Nordisk Foundation ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนายาต้านไวรัสโมเลกุลขนาดเล็กตัวใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่โรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดใหญ่ โดยข้อเสนอการวิจัยจะต้องเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาดังต่อไปนี้

 • ยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรงพร้อมข้อมูลที่แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนจากผลิตภัณฑ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่วางจำหน่ายในปัจจุบัน
 • การรักษาที่ตรงเป้าหมายด้วยข้อมูลที่แสดงให้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนเหนือการรักษาไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่วางตลาดในปัจจุบัน
 • สารประกอบที่กำหนดเป้าหมายหลายวิถีทางหรือกลไกเพื่อลดโอกาสในการเกิดความต้านทาน
 • สารประกอบที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ดื้อยา

งบประมาณ : 10,000,000-25,000,000 USD

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2022

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://novonordiskfonden.dk/en/grant/pad-antivirals-for-pandemic-influenza-request-for-proposals-2022-2023/

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Related

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI …

FundingOpportunitiesLocalizingSTITUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่และการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ …

FundingOpportunitiesLocalizingPolicyTUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork
Scroll to Top