Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI for SDG Research) ในธีมการผลิตและบริโภค ดังนี้

  • 1.ข้อเสนอโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องโคเนื้อในประเด็นต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียดทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่นักวิจัยที่ทำการวิจัยตามโจทย์วิจัยเฉพาะ (Selected Topic) ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) ด้านพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยีจีโนมในการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ เพื่อการสร้างฝูงนิวเคลียสโคเนื้อพื้นเมืองและบราห์มันพันธุ์แท้

2) ด้านการจัดการสุขภาพฝูง การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในโคเนื้อ เช่น โรคป ากและเท้าเปื่อย โรคระบบทางเดินหายใจ โคโรน่าไวรัส และโรคคอบวม รวมทั้งโรคสัตว์สู่คน เช่นโรคบรูเซลโลซีส โรคฉี่หนู และวัณโรค

3) ด้านเนื้อโคและการแปรรูป
3.1 การพัฒนามาตรฐานโรคฆ่าโคและโรงตัดแต่ง (ที่มีอยู่เดิม) ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าโค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการผลิตโคเนื้อเกรดพรีเมี่ยมที่ได้มาตรฐานและศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งศูนย์ตัดแต่งเนื้อและแปรรูปเนื้อโค
3.2 การพัฒนาวิธีการเพิ่มความนุ่มของเนื้อโค โดยการบ่มเนื้อแบบดั้งเดิม (dry ageing beef) ให้มีความเหมาะสมกับบริบทเนื้อโคในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาตู้บ่มเนื้อโค

4) ด้านตลาดโคเนื้อ แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เนื้อโคไทยในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

งบประมาณ : ไม่ระบุ

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 30 พฤศจิกายน 2022

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11606

  • 2. ข้อเสนอโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่นักวิจัยที่ทำการวิจัยตามโจทย์วิจัยเฉพาะ (Selected Topic) เรื่องเครื่องจักรกลเกษตรใน 3 กลุ่ม ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน(ทุเรียน) และประมง ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) พืชไร่ ประกอบด้วย 2 กรอบงานวิจัย คือ
1.1 การพัฒนาทักษะและยกระดับเครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับการใช้งาน
1.2 มาตรฐานเครื่องจักรกลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการเกษตร

2) พืชสวน ประกอบด้วย 3 กรอบงานวิจัย คือ
2.1 เทคโนโลยีการผลิต
2.2 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิตอลแพลทฟอร์ม เพื่อการบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบ

3) ประมง ประกอบด้วย 3 กรอบงานวิจัย คือ
3.1 เครื่องจักรกลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.2 เครื่องจักรกลด้านการทำประมง
3.3 เครื่องจักรกลเพื่อการบริหารจัดการและแปรรูปประมง

งบประมาณ : ไม่ระบุ

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 30 พฤศจิกายน 2022

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11608

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Related

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค …

FundingOpportunitiesPolicyTUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ …

FundingOpportunitiesLocalizingTUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork
Scroll to Top