Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI for SDG Research) ดังนี้

  • 1. ข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, สวรส.

แหล่งทุน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

รายละเอียดทุน : สวรส. รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้ 4 แผนงาน ได้แก่

1. แผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ

2. แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ

3. แผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ

4. แผนงานสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์ และการแพทย์ที่แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูงโดยมีความเชื่อมโยงกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

งบประมาณ : ไม่ระบุ

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 31 มีนาคม 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11660

  • 2. Technology-Facilitated Gender-Based Violence Program (TFGBV), DRL

แหล่งทุน : Bureau of Democracy Human Rights and Labor (DRL)

รายละเอียด : DRL ให้ทุนสนับสนุนสำหรับโครงการที่พยายามเชื่อมช่องว่างระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมที่มุ่งเน้นด้านความรุนแรงทางเพศกับภาคประชาสังคมที่มุ่งเน้นความปลอดภัยทางดิจิทัล DRLโดยโครงการจะต้องมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการมีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างปลอดภัยและเสรีบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกข่มขู่หรือถูกคุกคาม

งบประมาณ : 15 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=345408

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Related

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค …

FundingOpportunitiesPolicyTUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI …

FundingOpportunitiesLocalizingSTITUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork
Scroll to Top