Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI for SDG Research) ดังนี้

  • 1.รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566, กฟผ.-วช.

แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟฝ.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายละเอียดทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟฝ.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่โครงการที่มุ่งเน้นประเด็นการวิจัย 2 ด้าน ดังนี้

1) การวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า

  • ส่วนต้นน้ำ : เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน ที่มีศักยภาพของเทศโนโลยีและต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมกับประเทศไทย
  • ส่วนกลางน้ำ : เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการขนส่งไฮโดรเจน ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
  • ส่วนปลายน้ำ : เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำไฮโดรเจนที่ผลิตได้ไปใข้หรือประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม/ภาคพลังงาน/ภาคขนส่ง โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงการตลาดด้วย

2) การวิจัยเชิงนโยบาย

การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมห่วงใซ่อุปสงค์/อุปทานพลังงานงานไฮโตรเจน และเป็นประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาได้ เช่น

  • การพัฒนาตลาดและสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม/ภาคพลังงาน/ภาคขนส่ง
  • การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  • การพัฒนากฎระเบียบและมาตรฐาน

งบประมาณ : ไม่ระบุ

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 25 ธันวาคม 2022

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11626

  • 2. Enhancing the European R&I system (HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01), HORIZON

แหล่งทุน : Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

รายละเอียด : Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การปฏิรูปและปรับปรุงระบบการวิจัยและนวัตกรรมของยุโรป

2. การจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนและการปฏิรูป เพื่อบรรลุผลสำเร็จในการฟื้นตัวและการเปลี่ยนผ่าน

3. ปรับปรุงการเข้าถึงความเป็นเลิศของการผลิตผลงานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพสูงและการแปลผล R&I สู่ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น

4. ประสานงานโครงการ R&I ระดับชาติและระดับภูมิภาคโดยการรวบรวมทรัพยากรระดับชาติและสนับสนุนการจัดแนวนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ

5. ปรับปรุงความรู้สำหรับการวางนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างเครือข่ายของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและการจัดการงานวิจัย

6. การทำงานร่วมกันระหว่างการวิจัยและนวัตกรรมและนโยบายและโปรแกรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พัฒนาภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทันสมัย ​​ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ : ไม่ระบุ

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 9 มีนาคม 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม : https://bit.ly/3HyA4YX

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Related

Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค …

FundingOpportunitiesPolicyTUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค …

FundingOpportunitiesPolicyTUSDGResearchNetwork
Scroll to Top