Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค (Regional and National Policy Research) และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( (STI for SDG Research) ดังนี้

  • 1. NOFO: Advancing Women’s Leadership in the Promotion of Human Rights and Fundamental Freedoms, DRL

แหล่งทุน : Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (DRL)

รายละเอียดทุน : DRL สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้หญิงและนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มีความเท่าเทียม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้นำในการปกป้องและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความโปร่งใส สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่มีการใช้โซลูชันและแพลตฟอร์มที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ของสตรีและเด็กผู้หญิงเกี่ยวกับหลักการของประชาธิปไตย ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของพลเมือง

งบประมาณ : 45-90 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 3 เมษายน 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://www.state.gov/drl-notice-of-funding-opportunity-nofo-advancing-womens-leadership/

  • 2. PEACE Grants, The Mind & Life Institute

แหล่งทุน : The Mind & Life Institute

รายละเอียด : ทุน Mind & Life PEACE จะให้ทุนแก่โครงการที่พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางจิตที่ดี และการกระทำระหว่างบุคคลและสังคมในเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับ Prosociality, Empathy, Altruism, Compassion และ Ethics (PEACE ) รวมถึงกลไกการนำไปใช้ และผลลัพธ์ของการศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและพฤติกรรมทางสังคมในตัวบุคคลและชุมชน

งบประมาณ : 1-3 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://www.mindandlife.org/grants/peace-grants/

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Related

Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค …

FundingOpportunitiesPolicyTUSDGResearchNetwork

TU SDG Seminars | สะท้อนความคิดและการศึกษางานวิจัยความยากจน มีอุปสรรคและความท้าทายอย่างไร – ชวนหาคำตอบจากบทสรุปการสัมมนาการวิจัยด้านการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ชวนอ่านบทสรุปการสัมมนา ครั้งที่ 2 …

InequalityPolicyPolicy x InequalitySDG1SDG10SDG17SDG8TUSDGResearchNetwork
Scroll to Top