Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค (Regional and National Policy Research) และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( (STI for SDG Research) ดังนี้

 • 1. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงาน N42 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต, บพข.

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

รายละเอียดทุน : บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยโครงการ จะต้องประกอบด้วยลักษณะเงื่อนไข 2 ด้าน คือ

 1. พัฒนาความสามารถใหม่ของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ตามรายการดังต่อไปนี้
  1.1. วิธีการวัด (มาตรฐานการวัด/CRM/RM) ที่ใช้ในการวิจัย การกำหนดมาตรฐานและการผลิต
  1.2. มาตรฐาน หรือเกณฑ์คุณภาพ
  1.3. วิธีการทดสอบ หรือวิธีการตรวจสอบและรับรอง
  1.4. บริการตรวจสอบและรับรอง
  1.5. กระบวนการตรวจสอบและรับรองเทคโนโลยีการผลิต
  1.6. กลไก หรือกระบวนการกำกับดูแลตลาด ทั้งก่อนและหลังการนำเข้าตลาด
 2. เป็นความสามารถใหม่ที่รองรับกลุ่มรายการสินค้าและนวัตกรรม อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ตามรายการดังต่อไปนี้
  2.1. สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา
  2.2. ผลิตภัณฑ์อาหาร
  2.2.1. อาหารฟังก์ชัน (functional foods)
  2.2.2. อาหารใหม่ (novel foods)
  2.2.3. อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
  2.2.4. ส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน (functional ingredients)
  2.3. ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า
  2.4. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เซนเซอร์และระบบเซนเซอร์
  2.5. แหล่งกักเก็บพลังงาน (battery)2.6. Carbon footprints และ Carbon emission

งบประมาณ : ไม่ระบุ

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 13 ธันวาคม 2022

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11622

 • เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก, วช.

แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายละเอียด : วช. เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย โดยโครงการที่สมัครขอรับทุนจะต้องประกอบด้วย 2 ลักษณะ ดังนี้

1.ทุนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีต้นแบบอยู่แล้ว มิใช่ การเริ่มต้นทำวิจัยใหม่ และ มิใช่ การขอทุนเพื่อทำมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์โดยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกแห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง (ทีม) นักประดิษฐ์

2. ทุนเพื่อสร้างให้เกิด (ทีม) นักประดิษฐ์ หรือพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์ ใน 2 รุ่น ดังนี้ (ผู้สมัครขอรับทุนเลือกรุ่นของนักประดิษฐ์ที่ต้องการพัฒนาในข้อ 2.1 หรือ 2.2)
2.1 นักประดิษฐ์รุ่นกลาง : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา

2.2 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับมัธยมศึกษา

งบประมาณ : ไม่เกิน 2 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 16 ธันวาคม 2022

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11623

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Related

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ …

FundingOpportunitiesLocalizingTUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork
Scroll to Top