Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค (Regional and National Policy Research) ในธีมการผลิตและบริโภค ดังนี้

  • 1. ข้อเสนอโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2566, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียดทุน : สวก. ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่นักวิจัยที่ทำการวิจัยตามโจทย์วิจัยเฉพาะ (Selected Topic) เรื่องปาล์มน้ำมัน โดยมีกรอบการวิจัย 2 กรอบการวิจัย คือ

1. กรอบการวิจัยเชิงนโยบาย โดยกรอบการวิจัยเชิงนโยบายมีประเด็นการวิจัย ดังนี้

  • การวิจัยและพัฒนาเพื่อแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเพื่อรองรับมาตรการการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers)
  • การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อศึกษาผลกระทบต่อมาตรการการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี(Non-Tariff Barriers) โดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป “Zero Palm Oil” ในภาคอุตสาหกรรมและ“Palm Oil Free” สำหรับสินค้าอาหารต่างๆ ต่อการส่งออกของประเทศไทย
  • การศึกษาผลกระทบจากนโยบายการยกระดับมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยจากยูโร 4ขึ้นไปเป็นยูโร 5 และยูโร 6
  • การศึกษาผลกระทบจากนโยบายการยกเลิกการอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 รวมถึงผลกระทบจากมาตรการการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

2. กรอบการวิจัยเพื่อการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

งบประมาณ : ไม่ระบุ

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 30 พฤศจิกายน 2022

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11610

  • ข้อเสนอโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องข้าวโพด ประจำปีงบประมาณ 2566, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด : สวก. ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่นักวิจัยที่ทำการวิจัยตามโจทย์วิจัยเฉพาะ (Selected Topic) เรื่องข้าวโพด โดยมีกรอบงานวิจัยดังนี้

1. การยกระดับคุณภาพการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ที่สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมข้าวโพดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

2. การสร้างและพัฒนาบุคลากรในระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

3. การศึกษาผลกระทบจากนโยบายมาตรการ กฎหมาย ระเบียบ และการวิจัยข้อมูลผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ต่อระบบการผลิตข้าวโพด

งบประมาณ : ไม่ระบุ

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 30 พฤศจิกายน 2022

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11609

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Related

Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจุบันมีองค์กรจากหลากหลายภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทำให้องค์กรจากหลากหลายภาคส่วนให้ความสำคัญกับการให้โอกาสในการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค …

FundingOpportunitiesPolicyTUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork
Scroll to Top