Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค (Regional and National Policy Research) ดังนี้

  • 1. MFMC Grants to Support Advocates of Climate Change Mitigation, MFMC

แหล่งทุน :

The Minor Foundation for Major Challenges (MFMC)

รายละเอียดทุน :

MFMC สนับสนุนโครงการที่สนับสนุนโครงการที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบัติในสถาบันของรัฐหรือเอกชน โดยในช่วงปี 2562-2566 มูลนิธิมีประเด็นที่ให้ความสำคัญดังนี้

  • การส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมในการสื่อสารเรื่องสภาพภูมิอากาศ
  • การเสริมสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองที่เปิดกว้างสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
  • มุ่งเน้นการสนับสนุนข้อเสนอของยุโรป

งบประมาณ : 3 แสน – 1 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 20 เมษายน 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/

  • Promoting Civic Freedoms and Rolling Back Authoritarian COVID-19 Governance Measures, ICNL

แหล่งทุน : The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL)

รายละเอียด : ICNL สนับสนุนทุนให้กับโครงการที่มีการดำเนินงานเพื่อการรณรงค์และส่งเสริมการทำงานของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคประชาสังคมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19  ดังต่อไปนี้

  • วิจัยและวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
  • การพัฒนาชุดเครื่องมือ สื่อประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดีย หรือแคมเปญดิจิทัลเพื่อเน้นย้ำและส่งเสริมการทำงานของภาคประชาสังคมในการลดการแพ่รระบาดของ COVID-19
  • ดำเนินการวิจัย งานภาคสนาม หรือกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
  • จัดการประชุมระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคเพื่อเผยแพร่กลยุทธ์ในการรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการรณรงค์ของภาคประชาสังคม

งบประมาณ : 1 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : ไม่ระบุ

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://www.icnl.org/wp-content/uploads/CAIP-Small-Grants-2023-Call-For-Proposals-1.pdf

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Related

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในแต่ละภาคของไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่ากัน

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct …

LocalizingLocalizing x PartnershipPartnershipSDG1SDG10SDG17SDG8TUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่และการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ …

FundingOpportunitiesLocalizingPolicyTUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork
Scroll to Top