Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค (Regional and National Policy Research) ดังนี้

 • 1. GAYA Small Grants, GAYA

แหล่งทุน : Gender and Youth Activity (GAYA)

รายละเอียดทุน : GAYA เปิดรับข้อเสนอโครงการที่เสริมสร้างนวัตกรรมในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและ/หรือการพัฒนาเยาวชน ซึ่งนำโดยแกนนำหรือพันธมิตรในท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • โครงการที่ช่วยสนับสนุนให้พันธมิตรสามารถการดำเนินงานของ BHA ในการรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นหรือยุทธศาสตร์ด้านความเท่าเทียมทางเพศและ/หรือการพัฒนาเยาวชนได้ดียิ่งขึ้น
 • โครงการที่เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศเชิงลบ ข้อห้าม ทัศนคติ และพฤติกรรม และ/หรือโครงการที่รวมแนวทางการพัฒนาเยาวชนในเชิงบวก
 • โครงการที่ให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในมุมมองที่หลากหลายและประชากรชายขอบตลอดช่วงชีวิต

งบประมาณ : 8 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 16 มกราคม 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://www.fsnnetwork.org/gaya-small-grants-program

 • 2. รับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงาน F7 (S1P8) พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

รายละเอียด : บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการที่มีการเสนอแผนการพัฒนาเอกชนกลุ่มเป้าหมายไปสู่ IDE ด้วยนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมการสนับสนุน ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ออกแบบโครงการ เป็นพี่เลี้ยง จัดหา อำนวยการ และเชื่อมโยงเอกชนกลุ่มเป้าหมายกับหน่วยให้บริการการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับเอกชนกลุ่มเป้าหมาย ไปสู่ IDE ด้วยนวัตกรรม รวมถึงติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเอกชนกลุ่มเป้าหมาย

1.ลักษณะของกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่าย เช่น

 • สำรวจปัญหาความต้องการและโจทย์นวัตกรรมของสมาชิก รวมทั้งวินิจฉัยประเมินศักยภาพและทุน
  ของสมาชิกแต่ละราย (Diagnose)
 • วิเคราะห์โอกาสและออกแบบแผนพัฒนานวัตกรรมของเครือข่าย
 • สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Tech transfer)
 • เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิด Innovation Stakeholder Ecosystem ที่สมบูรณ์(Individual case)
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมให้กับเอกชนกลุ่มเป้าหมาย* สามารถรวมถึง การพาสมาชิกไปศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ

2. ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมให้กับเอกชนกลุ่มเป้าหมายในข้อเสนอโครงการต้องแสดงเอกชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อย 3 บริษัท

 • Product Innovation
  • ออกแบบสินค้าหรือบริการชนิดใหม่ในตลาดทั้งในประเทศหรือระดับโลก
  • พัฒนาสินค้าเดิมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
  • พัฒนากลยุทธ์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 • Process Innovation
  • ยกระดับกระบวนการผลิตเป็น Industry 4.0 หรือ BCG
  • พัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นในการยกระดับกระบวนการผลิตการบริหารระบบ
   โลจิสติกส์ระบบข้อมูล
   Market Innovation
  • จัดซื้อจัดหาข้อมูล วิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ เตรียมความพร้อมและเชื่อมโยงเข้าสู่ Supply
   chain ในระดับโลก
  • พัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรม
  • การศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกและกว้าง โดยเฉพาะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดและช่องว่างใน
   ตลาด การเห็นโอกาสใหม่ในตลาด การสร้างตลาดใหม่ ลูกค้าใหม่ ช่องทางการตลาดใหม่ วิธีการ
   เข้าสู่ตลาดใหม่ การสร้างความแตกต่าง การสร้างกลไกการตลาด การพัฒนาตลาด การทำ
   การตลาด โดยมีวิธีการ กระบวนการที่ใช้นวัตกรรม
 • Organization Innovation
  • พัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม วินิจฉัยธุรกิจนวัตกรรม กำหนดกลยุทธ์ในการเติบโต และจัดลำดับ
   ความสำคัญของจุดที่ต้องการพัฒนาปรับปรุง
  • วิเคราะห์และพัฒนาทีมนวัตกรรมของธุรกิจ จัดจ้างพนักงานในตำแหน่งที่จำเป็นต่อการพัฒนา
   นวัตกรรมในระยะเวลาทุน
  • พัฒนาทักษะด้านที่จำเป็นของทีมนวัตกรรม และ upskill/reskill พนักงานด้านเทคโนโลยีเชิงลึก
  • ปรับกระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นดิจิทัล (digital transformation) ให้มีประสิทธิภาพ
   ยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว ทันหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การ
   พัฒนาบุคคลากร ที่เหมาะสมเอื้อกับการพัฒนานวัตกรรม

งบประมาณ : 10 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 6 กุมภาพันธ์ 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11652

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Related

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ …

FundingOpportunitiesLocalizingTUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค …

FundingOpportunitiesPolicyTUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork
Scroll to Top