Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ (SDG Localization Research) ดังนี้

  • 1. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการกรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2566, บพท.

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายละเอียดทุน : เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนทางวัฒนธรรมผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและประชาคมทางวัฒนธรรมในพื้นที่

  • สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ เป้าหมายเพื่อนำมาสู่การสร้างมูลค่าจากคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมผ่านการพัฒนา/ฟื้ นฟูผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CulturalProduct) และ/หรือบริการทางวัฒนธรรม (Cultural Service)
  • พัฒนาศักยภาพและยกระตับขีดความสามารถผู้ประกอบการวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur) ศิลปิน ช่างฝีมือท้องถิ่นและผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม ด้วยการสร้างคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
  • สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุตมศึกษากับภาคีหลักในพื้นที่ ไต้แก่ เครือข่ายศิลปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน ให้เกิดแผนความร่วมมือ(Cooperation Plan) ในการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม (Cultural Mapping) รวมถึงเสริมพลัง (Empowerment) การเกาะเกี่ยวทางสังคมระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ และสำนึกท้องถิ่นบนฐานทุนวัฒนธรรม ตลอดจนขับเคลื่อนงานตามพันธกิจที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างสำนึกท้องถิ่นของสถาบันอุดมศึกษา

งบประมาณ : ไม่เกิน 2 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 9 ธันวาคม 2022

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11624

  • 2. เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566, บพท.

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายละเอียด : เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ร่วมสร้าง Learning & Innovation platform ของชุมชน ที่สามารถรับและปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

1) สร้างนวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท สามารถถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้ง งสามารถเป็นแกนนำในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนให้ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ใด้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2) การประยุกต์ใข้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขบัญหาที่สำคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่
สำคัญในพื้นที่ผ่านการสร้าง Learning and Innovation Platform
3) สร้าง Learning and Innovation Platform เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ให้กับชุมชนและสร้างนวัตกรชุมชนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาขุมชนเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน


งบประมาณ : 2-3 ล้านบาท
วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 13 ธันวาคม 2022

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11620

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Related

Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค …

FundingOpportunitiesPolicyTUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork

Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI …

FundingOpportunitiesSTITUSDGResearchNetwork
Scroll to Top