ความเป็นมาและภารกิจโครงการ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาชุดเครื่องแต่งกายที่ใช้ในขบวนแห่เนื่องในงานประเพณี พิธีกรรม ของกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และนำเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ประกอบไปด้วย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ทั้ง 4 จังหวัดนี้มีประเพณีอันเป็นประเพณีประจังหวัดและมีชื่อเสียงโดยแต่ละประเพณีแต่ละจังหวัดได้จัดขึ้นนั้นล้วนประกอบไปด้วยขบวนแห่ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชากรในแต่ละพื้นที่ มิเพียงทราบถึงประวัติตวามเป็นมาของขบวนแห่เพียงอย่างเดียวแต่ยังทราบถึงประวัติตวามเป็นมาของชุดเครื่องแจ่งกายที่ร่วมในขบวนแห่ ซึ่งในแต่ละจังหวัดนั้นได้มีบุญประเพณีประจำหวัดและในแต่แต่ละประเพณีนั้นได้มีริ้วขบวนแห่เป็นส่วนประกอบ โดยที่ผู้ร่วมขบวนนั้นได้สวมใส่เสื้อผ้าอันเป็นเอกลักษณ์แต่ละท้องที่ ซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงวิถีชีวิตรวมไปถึงอาชีพและความเป็นอยู่ของชาวอีสานในแต่ละจังหวัด โดยการแต่งกายนั้นจะเป็นตัวที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆล้วนแต่มีประวัติความเป็นซึ่งสอดคล้องต่อประเพณี พิธีกรรม ในทุกขบวนแห่

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เริ่มต้นการพัฒนาองค์กรจากการ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ การสร้างค่านิยมในองค์การ การวางแผนใด ๆ ก็ตามสิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้นที่ดีก็คือความเข้าใจในธรรมชาติขององค์กร ซึ่งหน้าที่หนึ่งของการจัดองค์กร หรือ โครงสร้างองค์กรนั้นก็คือการบริหารจัดการและวางแผนในเรื่องบุคคลากร และ เมื่อพูดถึงสิ่งที่จำเป็นในการวางแผนในระดับกลยุทธ์นั้น ควรเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นตอนนี้จะขอพูดคุยถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร
ADVERTISEMENT

Powered by

The Project by

บุคคลากรของเรา

ผศ.ชล บุนนาค

( Chol Bunnag )

หัวหน้าโครงการ

อ.นันทินี มาลานนท์

( Nuntinee Malanon )

รองหัวหน้าโครงการ

น.ส.ชนัญชิดา กองแก้ว

( Chananchida Gongkaew )

ผู้จัดการโครงการ

ผศ.ดร.ณัฐธเดชน์ ชุ่มปลั่ง

( Nattadech Choomplang )

หัวหน้ากลุ่มการวิจัยด้านนโยบาย

น.ส.ณิญาพรรน์ภักร์ ประทุมรัตน์

( Niyapanpak Pratumrat )

ผู้ประสานงาน กลุ่มการวิจัยด้านนโยบาย

น.ส.แพรวพรรณ ศิริเลิศ

( Praewpan Sirilurt )

เจ้าหน้าที่สื่อสาร กลุ่มการวิจัยด้านนโยบาย

อ.อนัญพร อิ่มจงใจรักษ์

( Ananyaporn Imjongjairuk )

หัวหน้ากลุ่มการวิจัยด้านการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

น.ส.ตวงขวัญ ลือเมือง

( Tuangkwan Luemueang )

ผู้ประสานงาน กลุ่มการวิจัยด้านการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

นายอติรุจ ดือเระ

( Atirut Duereh )

เจ้าหน้าที่สื่อสาร กลุ่มการวิจัยด้านการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

( Supet Jirakajohnkool )

หัวหน้ากลุ่มการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผศ.ดร.สุริยะกิจ ย่อมมี

( Suriyakit Yommee )

รองหัวหน้ากลุ่มการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

น.ส.ขนิษฐา สมศรี

( Khanittha Somsri )

ผู้ประสานงาน กลุ่มการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

น.ส.กนกพร บุญเลิศ

( Kanokphorn Boonlert )

เจ้าหน้าที่สื่อสาร กลุ่มการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

น.ส.วิจย์ณี เสนแดง

( Wijanee Sendang )

นักออกแบบนิเทศศิลป์
Scroll to Top